otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

การสืบค้นเหตุการณ์ในชุมชน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

วีรกรรมบรรพบุรุษไทย ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

วีรกรรมบรรพบุรุษไทย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

พระมหากษัตริย์ ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

ความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

ปีศักราช

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

ลักษณะของเมืองและชนบท

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

มลพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

การประกอบอาชีพในแต่ละภาค

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม การประกอบอาชีพ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

แผงผังบอกตำแหน่ง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : สังคมศึกษา

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ