otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

สำรวจระบบสุริยะ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

สมบัติของหิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

สถานีอวกาศ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ฤดูกาล

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ยานอวกาศ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ระบบหมุนเวียนเลือด

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ระบบย่อยอาหาร

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ระบบขับถ่าย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

พลังงานในสารอาหาร

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ประเภทสารอาหาร

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

โซ่อาหาร

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ความสัมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

การอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

การเลือกใช้สารในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : วิทยาศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ