otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

ภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

พัฒนาการของไทยสมัยปฏิรูปประเทศ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

บุคคลสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

การสถาปนารัตนโกสินทร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

กรุงรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

วิธีการทางประวัติศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

ประเทศลาว และกัมพูชา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

ประเทศมาเลเซีย และเมียนมาร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

การเปรียบเทียบเศรษฐกิจ การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

กลุ่มอาเซียน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : สังคมศึกษา

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ